தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

November 20, 2022 பொதுக்காலம், கிறிஸ்தரசர் பெருவிழா

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. அருள் யாகப்பன் அடிகள்

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை

பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

November  மாதம் நம் குடும்பத்தில் இறந்தவர்களை நினைவு கூறுவோம். திருப்பலிக்கு வரும் போது  A4 பேப்பரில்  எழுதி ஊதுபத்தி ஏற்றி வைப்போம்.

Special instructions from Father Arul.

Since we observed All soul’s day on November 2nd, Father Arul is suggesting that we should pray for all the departed souls in our family during the Tamil Mass. Each family, please write all the names of the departed souls you want to pray for on an A4 size paper (can paste pictures also) and bring it to church on November 20th. When the children sing entrance hymn, one member from each family can hold the paper and a lighted candle (each family, please bring a candle) and walk with father towards the altar. We will arrange few poster boards near the altar in which we can pin the paper with the names, we should turn off the candle to avoid the fire risk after the procession. Thus, remember to bring a A4 size paper with names and a candle when you come to Tamil Mass on 20th November.