தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

ஏப்ரல் 16, 2023 பாஸ்கா காலம் ஆண்டின் இரண்டாம் ஞாயிறு .

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. ஞானப் பிரகாசம் அடிகள்
பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி
அனைவரும் வருக. நன்றி , வணக்கம்!!

Lenten Retreat in Tamil

Lenten Retreat in Tamil

RTPTCA is organizing one day retreat in Tamil. Rev. Fr. Amalraj Savarimuthu from Pennsylvania will be leading the retreat.

Date : March 25th, 2023 Saturday.

Below is the Schedule.

8:45 AM – 9:00 AM – Registration
9:00 AM – 9:30 AM – Rosary
9:30 AM – 10:15 AM – Session 01
10:15 AM – 10:30 AM – Break
10:30 AM – 11:15 AM – Session 02
11:15 AM – 12 Noon – Session 03
12 Noon – 1:00 PM – Lunch
01:00 PM – 2:00 PM – Stations of the cross
02:00 PM – 3:00 PM – Final Session
03:00 PM – 4:00 PM – Confession
4:00 PM – 5:00 PM – Mass in English

Please signup here

https://www.signupgenius.com/go/10c0f44aea723a7fec70-lenten

RTPTCA Christmas mass and Celeberation

RTPTCA Christmas mass and Celeberation

Here is schedule for RTPTCA christmas celeberation.
Please RSVP using this link by Dec 1, 2022. Thank you.
https://www.signupgenius.com/go/10c084aada929a75-2022

2022 RTPTCA Christmas Celebration Schedule
Date : Dec 18, 2022 Sunday

4:00 PM – Rosary
4:30 PM – Holy mass in Tamil celebrated
by
Rev. Fr.Pragasam and Fr. Arul Yagappan
5:30 PM – Snacks
6:00 PM – Program
8:30 PM – Dinner
9:30 PM – Cleanup

All are welcome !!

தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

November 20, 2022 பொதுக்காலம், கிறிஸ்தரசர் பெருவிழா

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. அருள் யாகப்பன் அடிகள்

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை

பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

November  மாதம் நம் குடும்பத்தில் இறந்தவர்களை நினைவு கூறுவோம். திருப்பலிக்கு வரும் போது  A4 பேப்பரில்  எழுதி ஊதுபத்தி ஏற்றி வைப்போம்.

Special instructions from Father Arul.

Since we observed All soul’s day on November 2nd, Father Arul is suggesting that we should pray for all the departed souls in our family during the Tamil Mass. Each family, please write all the names of the departed souls you want to pray for on an A4 size paper (can paste pictures also) and bring it to church on November 20th. When the children sing entrance hymn, one member from each family can hold the paper and a lighted candle (each family, please bring a candle) and walk with father towards the altar. We will arrange few poster boards near the altar in which we can pin the paper with the names, we should turn off the candle to avoid the fire risk after the procession. Thus, remember to bring a A4 size paper with names and a candle when you come to Tamil Mass on 20th November.

தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

செப்டம்பர் 18, 2022 பொதுக்காலம், ஆண்டின் இருப்பத்து ஐந்தாம் ஞாயிறு .

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. அருள் யாகப்பன் அடிகள்

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

அனைவரும் வருக. நன்றி , வணக்கம்!!

அன்னை வேளாங்கண்ணி திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி

அன்னை வேளாங்கண்ணி திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி

9:00 AM – Gathering and Greeting
9:15 AM – Blessing of Water ( Fr. Arul Yagappan)
9:15 AM – Blessing of Statue and Saparam ( Fr. Gnanapragasam)
9:30 AM – Rosary and Procession ( Carying Mother Mary statue on the Saparam)
10:15 AM – Installation and blessing of the Mother Mary statue in the church ( Fr. Gnanapragasam)
10:30 AM – Blessing of the Oil ( Fr. Arul Yagappan)
11:00 AM – Holy Mass(Novena Prayer and Blessing of the sick) –
Celberated by Fr. Gnanapragasam, Fr. Arul Yappan, Fr. Pius Wakesa
12 Noon – Lunch

Please signup here.

https://www.signupgenius.com/go/10c084aada929a75-ourlady

தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

ஜூலை 17, 2022 பொதுக்காலம், ஆண்டின் பதினாறாம் ஞாயிறு .

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. ஞானப்பிரகாசம் அடிகள்

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

வாசகங்களைப் படிக்க இங்குப் பதிவு செய்யவும்.

https://www.signupgenius.com/go/5080545abae2fa46-rtptca

அனைவரும் வருக. நன்றி , வணக்கம்!!

தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

இயேசுவின் திருவுடல், திரு இரத்தப் பெருவிழா

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. அருள் யாகப்பன் அடிகள்.

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

வாசகங்களைப் படிக்க இங்குப் பதிவு செய்யவும்.

https://www.signupgenius.com/go/5080545abae2fa46-rtptca

அனைவரும் வருக. நன்றி, வணக்கம்!!

 

Tamil Mass

Tamil Mass

4.00PM :  Procession, rosary, and crowning of Mother Mary
5:00PM : Tamil Mass – Celebrant – Rev. Fr. Lourduraj Alapaty , potluck after the mass.