தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

செப்டம்பர் 18, 2022 பொதுக்காலம், ஆண்டின் இருப்பத்து ஐந்தாம் ஞாயிறு .

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. அருள் யாகப்பன் அடிகள்

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

அனைவரும் வருக. நன்றி , வணக்கம்!!