What Should I Do For Lent?

What Should I Do For Lent?

அருட்திரு பால் லியோன் அவர்களின் தவக்கால மறையுரை. பாகம் – 1. “தவக்காலத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?”

RTP தமிழ் கத்தோலிக்கச் சங்கம் ஏற்பாடு செய்த தவக்கால் தியானத்தின்போது ஆற்றிய மறையுரை தொகுப்பு.

What should I give up for Lent? How should I do it? Fr. Paul L Varuvel explains.

This is the first video of the three-part Lenten Retreat series by Fr. Paul L Varuvel.

The videos are brought to you by RTP Tamil Catholics. (The sermons are in Tamil)

 

[Click the ‘watch’ icon to view video]